POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym https://thesnapshots.pl/shop/ oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu oraz danych osobowych jest Marcin Kontraktewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą The Snap Shots Kontraktewicz, ul. Truskawkowa 6b/2, 05-515 Mysiadło, NIP 5671745362. Kontakt: +48 790563981, info@thesnapshots.pl zwana dalej Usługodawcą.


ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.
 2. Klient może dokonać Zamówienia bez Rejestracji.
 3. Warunkiem dokonania Rejestracji i/lub Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu.
 4. Kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych danych. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Sprzedawca uznaje za prawidłowe wszystkie dane Kupującego podawane przy składaniu. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony prywatnych i osobowych danych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego Polski.


ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę. Kwota nie będzie zwrócona, jeżeli Klient zdecyduje się na inny Produkt.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 4. Klient ma wgląd do postępu realizacji Zamówienia.
 5. Klient musi opłacić Zamówienie (w opcji z wysyłką) w ciągu 2 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Czas realizacji zamówienia to 1-3 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostępne formy płatności to płatność za pośrednictwem serwisu PayU.
 6. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.


REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.
 2. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Zwrotom nie podlegają Produkty wirtualne, takie jak nagrania szkoleń, uczestnictwo w szkoleniach itp.
 4. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji koszt dostarczenia do Usługodawcy Reklamacji ponosi Usługodawca. 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej. Klienci, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji lub rezygnacji z korzystania z usług Sklepu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.