Poprzez podpisywanie umowy, korzystanie z formularza kontaktowego, lub komunikację mailową przekazujesz mi swoje dane osobowe, które przetwarzam zgodnie z obowiązującym prawem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nie korzystamy z ciasteczek, przeglądanie strony internetowej nie podlega powyższemu rozporządzeniu ponieważ nie pobieram w tym przypadku Twoich danych.
Przyjęliśmy zasadę pobierania jak najmniejszej liczby danych i w przypadku takiej konieczności zabezpieczania ich odpowiednimi środkami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i
zabezpieczane Twoje dane osobowe jest The Snap Shots Marcin Kontraktewicz z siedzibą: 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5/29 NIP: 5671743136
W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji możesz nawiązać ze mną kontakt przez powyższy adres korespondencyjny, lub mail info@thesnapshots.pl

Sposoby pozyskania danych
– kontakt telefoniczny, mailowy, lub przez formularz kontaktowy na stronie
– wysłanie zapytania przez portale społecznościowe, lub portale branżowe
– podpisanie umowy
Podczas wykonywania zdjęć przetwarzamy Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.
W trakcie realizacji umowy na usługi fotograficzne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– realizacji postanowień umowy, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
– przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.
– utrwalenia Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
– obsługi płatności;
Opcjonalnie w przypadku wyrażenia zgody to będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
– publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach branżowych.

Czy musimy pobierać Twoje dane osobowe?
Tak, jeśli chcesz abyśmy mieli możliwość nawiązania z Tobą kontaktu.
W tym celu musim przetwarzać między innymi:
– dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon, czy konto social media;
– w celu realizacji umowy usługi fotograficznej przetwarzamy Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), adres pod którym ma odbyć się zlecenie;
Wykonując fotografie przetwarzamy Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:
– realizacji warunków umowy o usługi fotograficzne, co za tym idzie:
– realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;
– realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Twoje prawo wobec danych, które przechowujemy
Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
– gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz od nas potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do
następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
– gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
– gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt: info@thesnapshots, lub Marcin Kontraktewicz, ul. Kopernika 5/29, 09-100 Płońsk
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
Nie przekazujemy Twoich danych nikomu poza osobami, które uczestniczą w realizacji umowy fotograficznej i są one dla nich niezbędne do jej wykonania. Fotografie przekazujemy tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, musimy powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem musimy dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności:
Dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowujemy na serwerach chmurowych Dropbox, Adobe.
Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, system zarządzania galeriami są powierzone firmom: Pixieset Media Inc, Dropbox, zenbox sp. z o.o.
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych osobowych
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i
oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
– archiwizacyjnych: fotografie do 10 lat od ich powstania;
Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Zabezpieczenie danych
Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym.
Dyski twarde na których przechowujemy fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem cyfrowym poprzez hasłowanie.
Dostęp do naszych komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.